umíme to všude ...

Mobilní dřevostavba
Mobilní domky jako bezbariérové bydlení pro mladé rodiny,
rekreační nebo přechodné bydlení (pro pracovníky na stavbách),
zázemí pro rybáře či myslivce, nebo jako trvalé bydlení pro seniory.

LEGISLATIVA

Stavební zákon (srpen 2011) nezná pojem „mobilní domek“. Legislativně jsou naše mobilní dřevostavby tedy definovány jako výrobky plnící funkci stavby, respektive výrobky určené k bydlení.
Problematiku mobilního bydlení upravuje pouze doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 4.5. 2010.
Díky tomu, že stavební zákon nedefinuje mobilní dřevostavby jako stavby, není nutné při instalaci domku realizovat všechny procesní kroky jako u klasické stavby (stavební projekt, stavební dokumentace, atd).
Z této skutečnosti pak vyplývají výhody mobilních dřevostaveb a tedy i námi vyráběných domků, a to zejména:
- umístění domku na pozemek legální cestou, ale bez nutnosti stavebního povolení
- rychlá komunikace s úřady, získání předběžného souhlasu pro umístění domku během dvou návštěv (skutečně to jde)
- mobilní domek není nutné kolaudovat, proto šetříte až 50 000 Kč za kolaudační proces (poplatky, zpracování kompletního stavebního projektu, …)

Instalaci domku můžeme realizovat prostřednictvím následujících možností:
- na základě územního souhlasu
- na základě ohlášení stavby
- na základě ohlášení stavby spolu s kolaudačním řízením
V rámci projektu bezPovoleni.cz využíváme první, případně druhou variantu.

Instalace domku na základě územního souhlasu
Výhody:
- nejjednodušší a nejrychlejší způsob získání souhlasu
- žadatel pouze informuje příslušný úřad, že hodlá umístit (postavit) stavbu na daný pozemek
Omezení:
- možno využít na domky o výměře 25 m2
- možno využít na domky o výměře větší než 25 m2, které se nebudou připojovat na inženýrské sítě (resp. bez dodatečných nároků na současnou infrastrukturu)
- mobilní domek není zapsán v katastru nemovitostí
Instalace domku na základě územního souhlasu je vůbec nejjednodušší způsob, jak získat oficiální souhlas úřadů pro instalaci mobilního domku. Ve své podstatě žadatel informuje úřad, že hodlá v souladu se územním plánem umístit (postavit) na daný pozemek mobilní domek.

Pro tento případ je nutné mít připravenou následující dokumentaci:
- formulář oznámení o záměru v území pro vydání územního souhlasu (ke stažení ze stránek MMR – http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare/Vzory-vyplneni-zadosti-na-useku-uzemniho-rozhodova)
- projektovou dokumentaci mobilní dřevostavby prokazující shodu s požadavky na bydlení (vše máme připraveno v jednom balíčku)
- studii umístění mobilní stavby na pozemku (stačí velmi jednoduchá skica)
- souhlasné vyjádření zainteresovaných stran (například sousedů)

Veškerou dokumentaci pro Vás připravíme a zajistíme, aby jednání se stavebním, resp. obecním úřadem proběhla hladce.
K současnému datu (září 2011) jsme vedli jednání s cca deseti stavebními úřady
a povolení na umístění domku nebyl u žádného z úřadů problém.

Instalace domku na základě ohlášení stavby
Výhody:
- nejvíce využívaný způsob získání souhlasu
- možno využít pro všechny typy mobilních domků
Omezení:
- mobilní domek není zapsán v katastru nemovitostí

Instalace domku je nejvíce rozšířený způsob, jak získat oficiální souhlas úřadů pro instalaci mobilního domku. Ve své podstatě žadatel informuje úřad, že hodlá v souladu se územním plánem umístit (postavit) na daný pozemek mobilní domek.
Jelikož považujeme mobilní domek za výrobek (hotový produkt) není nutné vypracovávat stavební projekt (vzniká tak úspora 30 000 Kč). Pro tento účel pro Vás máme připravenou dokumentaci, ve které je prokázáno že daný typ mobilního domku splňuje požadavky na bydlení dle § 156 Stavebního zákona. Shoda bude prokazována zejména v oblasti bezpečnosti, statiky, technického provedení, tepelně-izolačních vlastností, energetické náročnosti, atd.
Pro tento případ je nutné mít připravenou následující dokumentaci:
- formulář pro ohlášení stavby (ke stažení ze stránek MMR - http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare/Formulare-zadosti-podavanych-podle-noveho-stavebni/Stavebni-rad—vyhlasky-c–526-2006-Sb—c–498-20)
- projektovou dokumentaci mobilní dřevostavby prokazující shodu s požadavky na bydlení (vše máme připraveno v jednom balíčku)
- studii umístění mobilní stavby na pozemku (stačí velmi jednoduchá skica)
- souhlasné vyjádření zainteresovaných stran (například sousedů)

Instalace (stavba) domku na základě ohlášení stavby spolu s kolaudačním řízením
Výhody:
- na mobilní domek se pohlíží jako na klasickou stavbu
- mobilní domek je zapsán v katastru nemovitostí (lze tak například čerpat klasickou hypotéku)
Omezení:
- nutno vypracovat stavební projekt
- nutno absolvovat kolaudační řízení

Způsob stavby domku na základě ohlášení stavby spolu s kolaudačním řízením je shodný jako u stavby klasické stavby. Žadatel si musí pro danou stavbu připravit stavební projekt a stavbu zakončit kolaudačním řízením.
Z právního pohledu se pak na mobilní domek lze dívat jako na klasickou stavbu. Získat povolení na instalaci mobilního domku touto cestou nedoporučujeme, jelikož je relativně zdlouhavé (cca 3 měsíce) a nákladné (cca 30 000 Kč).

Financování

Na mobilní domek je pohlíženo jako na výrobek, nikoliv jako na dům. Z toho vyplývá že na jeho financování lze použít jakýkoliv z běžných finančních produktů na trhu:
- úvěr
- leasing
- osobní půjčku
- “americkou” hypotéku